Certifikácia obhospodarovania lesov

Certifikácia obhospodarovania lesov je proces, pri ktorom nezávislá a akreditovaná organizácia hodnotí, či hospodárenie v lesoch spĺňa požiadavky definované v FSC štandarde obhospodarovania lesov. FSC certifikát dáva záruku, že v danom lese sa uplatňuje zodpovedné trvalo udržateľné obhospodarovanie.

Uvítali sme iniciatívu Gemerského regionálneho združenia vlastníkov neštátnych lesov (GRZVNL) so sídlom v Rožňave, ul. Šafárikova č. 71, členovia ktorého pripravovali skupinovú schému certifikácie lesa (SSCL), pre svojich členov.GRVZNL je držiteľom certifikátu FSC a naša spoločnosť na VČS 2009 Urbárskeho družstva v Rejdovej prijala uznesenie na základe ktorého sme požiadali o pristúpenie do certifikačnej schémy, ktorá spočíva v zosúladení princípov FSC s našou legislatívou s cieľom uspieť v roku 2009 v externom audite a získať certifikát FSC.

FSC - Forest Stewardship council (LESNÁ DOZORNÁ RADA)

FSC je medzinárodná nezisková organizácia založená v roku 1993 na podporu enviromentálne správneho, sociálne prospešného a ekonomicky výnosného hospodárenia vo svetovom lesníctve. Vznikla z podnetu environmentálnych skupín ako sú: Svetový fond pre prírodu, Priatelia zeme a ostatné ...
Dôvodom jej vzniku bolo pokračujúce drancovanie prevažne tropických lesov a neschopnosť vlád prijať pravidlá na ich záchranu.

Officiálna stránka ... www.fsc.org

Význam, ciele a charakteristika certifikácie lesov:
  • Certifikácia ako podporný trhový nástroj na zlepšenie obhospodarovania lesa
  • Prírode blízke obhospodarovanie lesa
  • Ekonomicky zdravý lesnícky sektor je dobrý pre samotný les
  • Certifikácia je trhovým nástrojom, ktorým sa odmeňuje kvalitné obhospodarovanie lesa
  • Nezávislé certifikovanie treťou stranou podporuje dobrovoľnosť procesu
  • Je užitočným nástrojom, kde trh oceňuje dobrý environmentálny výkon
  • Pomôže získať prístup na dobré trhy, kde je dopyt po certifikovanom dreve
  • Demonštruje záväzok ku kvalite, sociálnym a environmentálnym hodnotám

Predpoklad, že certifikácia lesa zmierni nepriaznivé tendencie vzťahov LH a drevospracujúceho priemyslu, pretože ich spoločnou snahou by malo byť presadiť sa v konkurencii. Budúcnosť patrí firmám orientujúcim sa na zákazníkove hodnoty a budujúcim lojalitu zákazníka k firme a firmy k zákazníkovi.

Urbárske družstvo v Rejdovej sa usiluje o trvalo udržateľný spôsob obhospodarovania lesov s dôrazom na rozvoj verejnoprospešných funkcií lesov a na produkciu kvalitnej drevnej hmoty.

10 Princípov FSC

1. Dodržiavanie národnej, medzinárodnej legislatívy a princípov FSC
2. Vlastnícke a užívateľské práva a povinnosti
3. Práva pôvodných obyvateľov
4. Vzťahy k miestnemu obyvateľstvu a práva pracovníkov
5. Úžitky z lesa
6. Vplyv na životné prostredie
7. Hospodársky plán
8. Monitoring a hodnotenie
9. Starostlivosť o lesy s vysokou ochranárskou hodnotou
10. Plantáže

Urbárske družstvo v Rejdovej © 2009 -2011

Website by:  inMAD Design